Commit d1ef2953 authored by hass's avatar hass
Browse files

#339462 by etki + POT cleanup by hass: new slovak translation

parent aab3a038
# Slovak translation of Google Analytics (all releases)
# Copyright (c) 2008 by the Slovak translation team
# Generated from files:
# googleanalytics.module,v 1.16.2.44 2008/05/17 15:47:52 hass
# googleanalytics.admin.inc,v 1.2.2.43 2008/05/31 08:14:08 hass
# googleanalytics.info,v 1.5.2.3 2007/12/30 20:42:58 hass
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Google Analytics (all releases)\n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-26 00:02+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-11-27 20:09+0100\n"
"Last-Translator: Alexander Haß\n"
"Language-Team: Slovak\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1)?(0):(((n>=2)&&(n<=4))?(1):2));\n"
#: googleanalytics.admin.inc:15
msgid "General settings"
msgstr "Hlavné nastavenia"
#: googleanalytics.admin.inc:21
msgid "Google Analytics account number"
msgstr "Číslo konta Google Analytics"
#: googleanalytics.admin.inc:26
msgid "The account number is unique to the websites domain. Click the <strong>Edit</strong> link in your Google Analytics account next to the appropriate profile on the <strong>Analytics Settings</strong> page, then select <strong>Check Status</strong> at the top-right of the table to find the account number (UA-xxxx-x) of your site. You can obtain a user account from the <a href=\"@url\">Google Analytics</a> website."
msgstr "Číslo konta je jedinečné pre webovú doménu. Na stránke s vašim kontom Google Analytics kliknite na odkaz <strong>Upravit</strong> a potom na stránke príslušného profilu <strong>Upravit účet Analytics</strong> uvidíte <strong>Číslo ID účtu:</strong> v tvare (UA-xxxx-x) a to je číslo konta, ktoré potrebujete. Toto číslo môžete teda získať na stránke <a href=\"@url\">Google Analytics</a>."
#: googleanalytics.admin.inc:32
msgid "User specific tracking settings"
msgstr "Nastavenia sledovania špecifické pre používateľa"
#: googleanalytics.admin.inc:37
msgid "Custom tracking settings"
msgstr "Nastavenia vlastného sledovania"
#: googleanalytics.admin.inc:39
msgid "Users cannot control whether they are tracked or not."
msgstr "Používatelia nemôžu nastaviť či budú sledovaný alebo nie."
#: googleanalytics.admin.inc:40
msgid "Track users by default, but let individual users to opt out."
msgstr "Sledovať používateľov, ale umožniť aby mohli používatelia túto možnosť zrušiť."
#: googleanalytics.admin.inc:41
msgid "Do not track users by default, but let individual users to opt in."
msgstr "Nesledovať používateľov, ale umožniť aby mohli používatelia túto možnosť použiť."
#: googleanalytics.admin.inc:43
msgid "Allow individual users to customize the visibility of tracking in their account settings. Only users with %permission permission are allowed to set their own preference."
msgstr "Umožnite jednotlivým používateľom nastaviť viditeľnosť pre sledovanie v ich nastaveniach konta. Iba používatelia s oprávnením %permission budú môcť túto voľbu meniť."
#: googleanalytics.admin.inc:43
#: googleanalytics.module:23
msgid "opt-in or out of tracking"
msgstr "pristúpiť alebo nepristúpiť na sledovanie"
#: googleanalytics.admin.inc:50
msgid "Role specific tracking settings"
msgstr "Nastavenie sledovanie špecifické pre kategórie"
#: googleanalytics.admin.inc:61
msgid "Add tracking for specific roles"
msgstr "Pridať sledovanie pre konkrétne kategórie"
#: googleanalytics.admin.inc:64
msgid "Add tracking only for the selected role(s). If none of the roles are selected, all users will be tracked. If a user has any of the roles checked, that user will be tracked."
msgstr "Pridajte sledovanie iba pre označené kategórie používateľov. Ak nie je nič označené, budú sledované všetky kategórie. Ak je zaškrtnutá aspoň jedna kategória, budú sledovaní iba používatelia z danej kategórie."
#: googleanalytics.admin.inc:70
msgid "Page specific tracking settings"
msgstr "Nastavenia sledovania pre špecifickú stránku"
#: googleanalytics.admin.inc:85
msgid "Add to every page except the listed pages."
msgstr "Pridať na každú stránku okrem vypísaných."
#: googleanalytics.admin.inc:85
msgid "Add to the listed pages only."
msgstr "Pridať iba na vypísané stránky."
#: googleanalytics.admin.inc:86
msgid "Enter one page per line as Drupal paths. The '*' character is a wildcard. Example paths are %blog for the blog page and %blog-wildcard for every personal blog. %front is the front page."
msgstr "Na každý riadok zadajte jednú cestu. Znak * je zástupný znak. Cesta môže byť napr. %blog pre stránku blogu alebo %blog-wildcard pre každý osobný blog. %front je titulná stránka."
#: googleanalytics.admin.inc:89
msgid "Add if the following PHP code returns <code>TRUE</code> (PHP-mode, experts only)."
msgstr "Pridať iba ak nasledujúci PHP kód vráti <code>TRUE</code> (PHP-mód, iba pre expertov)."
#: googleanalytics.admin.inc:90
msgid "If the PHP-mode is chosen, enter PHP code between %php. Note that executing incorrect PHP-code can break your Drupal site."
msgstr "Ak je zvolený režim PHP, zadajte PHP kód medzi %php. Poznámka: spustenie nevhodného kódu môže znefunkčniť váš web."
#: googleanalytics.admin.inc:94
msgid "Add tracking to specific pages"
msgstr "Pridať sledovaniue na určené stránky"
#: googleanalytics.admin.inc:100
msgid "Pages"
msgstr "Stránky"
#: googleanalytics.admin.inc:110
msgid "User segmentation settings"
msgstr "Nastavenia segmentácie používateľov"
#: googleanalytics.admin.inc:115
msgid "User roles"
msgstr "Kategórie používateľov"
#: googleanalytics.admin.inc:125
msgid "Add segmentation information to tracking code"
msgstr "Pridať informáciu o segmentácii do sledovacieho kódu"
#: googleanalytics.admin.inc:126
msgid "Segment users based on different properties, additionally to the basic IP address based tracking provided by Google Analytics."
msgstr "Okrem rozdelenia podla IP adries ktorú poskytuje Google, môžete do sledovacieho kódu pridať rozdelenie podľa rôznych vlastností."
#: googleanalytics.admin.inc:126
msgid "<a href=\"@module_list\">Enable the profile module</a> to be able to use profile fields for more granular tracking."
msgstr "<a href=\"@module_list\">Povolte modul Profile</a> aby bolo možné použiť polia profilov pre precíznejšie sledovanie."
#: googleanalytics.admin.inc:126
msgid "Make sure you will not associate (or permit any third party to associate) any data gathered from Your Website(s) (or such third parties' website(s)) with any personally identifying information from any source as part of Your use (or such third parties' use) of the Google Analytics service. For more information see section 8.1 in the <a href=\"@ga_tos\">Google Analytics terms of use</a>."
msgstr "Presvedčte sa že ste nepriradili (alebo nepovolili priradenie tretej strane) aby dáta získavané z vášho webu (alebo ako časti webov treích strán) spolu s osobnými údajmi zo zdrojov, ktoré používate (alebo zdieľate s treťou stranou) so službou Google Analytics. Viac informácií sa dozviete v časti 8.1 v <a href=\"@ga_tos\">Podmienkach používania Google Analytics</a>."
#: googleanalytics.admin.inc:126
msgid "Selecting one or more values is supported. To select multiple items, hold down CTRL while selecting fields."
msgstr "Je možný výber jednej ale i viacerých hodnôt. Ak chcete vybrať viacero položiek, držte pri vyberaní kláves CTRL."
#: googleanalytics.admin.inc:136
msgid "Link tracking settings"
msgstr "Nastavenia sledovania odkazov"
#: googleanalytics.admin.inc:142
msgid "Track outgoing links"
msgstr "Sledovať odkazy mimo web"
#: googleanalytics.admin.inc:144
msgid "Enables tracking of clicks on outgoing links."
msgstr "Povolí sledovanie kliknutí na odkazy mimo web"
#: googleanalytics.admin.inc:148
msgid "Track mailto links"
msgstr "Sledovať odkazy na emaily"
#: googleanalytics.admin.inc:150
msgid "Enables tracking of clicks on mailto links."
msgstr "Povolí sledovanie kliknutí na odkazy s emailami"
#: googleanalytics.admin.inc:154
msgid "Track download links"
msgstr "Sledovať odkazy pre stiahnutie"
#: googleanalytics.admin.inc:156
msgid "Enables tracking of clicks on links to files based on the file extensions list below."
msgstr "Povolí sledovanie kliknutí na odkazy na súbory na základe prípon súborov vypísaných nižšie."
#: googleanalytics.admin.inc:160
msgid "File extensions to track"
msgstr "Sledované prípony súborov"
#: googleanalytics.admin.inc:162
msgid "A pipe separated list of file extensions that should be tracked when clicked with regular expression support. Example: !extensions"
msgstr "Zoznam prípon súborov oddelených znakom |, ktoré môžu byť sledované pri kliknutí pomocou regulárnych výrazov. Napríklad: !extensions"
#: googleanalytics.admin.inc:169
msgid "Advanced settings"
msgstr "Pokročilé nastavenia"
#: googleanalytics.admin.inc:176
msgid "Cache tracking code file locally"
msgstr "Súbor s dočasným sledovacím kódom ukladať lokálne"
#: googleanalytics.admin.inc:177
msgid "If checked, the tracking code file is retrieved from Google Analytics and cached locally. It is updated daily from Google's servers to ensure updates to tracking code are reflected in the local copy. Do not activate this until after Google Analytics has confirmed your tracker!"
msgstr "Ak je zaškrtnuté, tak sa súbor so sledovacím kódom získa z Gogle Analytics a je uložený lokálne. Bude denne aktualizovaný zo serverov Google Analytics aby sa aktualizácie sledovacieho kódu uplatnili i v lokálnej kópii. Toto neaktivujte až po tom ako Google Analytics potvrdí váš sledovací kód."
#: googleanalytics.admin.inc:182
msgid "<a href=\"@url\">Public file transfers</a> must be enabled to allow local caching."
msgstr "Ak chcete dočasné lokálne ukladanie, musíte povoliť <a href=\"@url\">verejný prenos súborov</a>."
#: googleanalytics.admin.inc:189
msgid "Track translation sets as one unit"
msgstr "Prehľadávať sadu prekladov ako jeden celok"
#: googleanalytics.admin.inc:190
msgid "When a node is part of a translation set, record statistics for the originating node instead. This allows for a translation set to be treated as a single unit."
msgstr "Ak je príspevok časťou sady prekladu, zaznamenajú sa miesto neho štatistiky z novovznikajúceho príspevku. To umožňuje spracovať celú sadu prekladov naraz."
#: googleanalytics.admin.inc:196
msgid "Depends on: !dependencies"
msgstr "Závisí na: !dependencies"
#: googleanalytics.admin.inc:196
msgid "@module (<span class=\"admin-enabled\">enabled</span>)"
msgstr "@module (<span class=\"admin-enabled\">povolený</span>)"
#: googleanalytics.admin.inc:196
msgid "@module (<span class=\"admin-disabled\">disabled</span>)"
msgstr "@module (<span class=\"admin-disabled\">zakázaný</span>)"
#: googleanalytics.admin.inc:203
msgid "Track internal search"
msgstr "Sledovať vnútorné vyhľadávanie"
#: googleanalytics.admin.inc:204
msgid "If checked, internal search keywords are tracked. You must configure your Google account to use the internal query parameter <strong>search</strong>. For more information see <a href=\"@url\">How do I set up Site Search for my profile</a>."
msgstr "Ak je zaškrtnuté, budú sledované kľúčové slová vnútorného vyhľadávania. Musíte nakonfigurovať vaše Google konto aby používal parameter vnútornej požiadavky <strong>search</strong>. Viac informácii sa dozviete na stránke <a href=\"@url\">Ako nastaviť vyhľadávanie na stránke pre môj profil</a>."
#: googleanalytics.admin.inc:211
msgid "Custom JavaScript code"
msgstr "Vlastný JavaScript kód"
#: googleanalytics.admin.inc:214
msgid "You can add custom Google Analytics <a href=\"@snippets\">code snippets</a> here. These will be added to every page that Google Analytics appears on. Before you add custom code to the below textarea's you should read <a href=\"@ga_concepts_overview\">Google Analytics Tracking Code - Functional Overview</a> and the <a href=\"@ga_js_api\">Google Analytics Tracking API</a> documentation. <strong>Do not include the &lt;script&gt; tags</strong>, and always end your code with a semicolon (;)."
msgstr "Tu môžete pridať <a href=\"@snippets\">vlastný Google Analytics kód</a>. Tento sa pridá do každej stránky na ktorej sa zjaví Google Analytics. Prd tým ako pridáte svoj vlastný kód do textového poľa nižšie, mali by ste si prečítať dokumentácie <a href=\"@ga_concepts_overview\">Google Analytics Tracking Code - Functional Overview</a> a <a href=\"@ga_js_api\">Google Analytics Tracking API</a>. <strong>Nevkladajte značku &lt;script&gt; tags</strong> a vždy kód ukončite bodkočiarkou (;)."
#: googleanalytics.admin.inc:218
msgid "Code snippet (before)"
msgstr "Kód pridaný pred"
#: googleanalytics.admin.inc:222
msgid "Code in this textarea will be added <strong>before</strong> pageTracker._trackPageview()."
msgstr "Kód z tohto textového poľa sa pridá <strong>pred</strong> pageTracker._trackPageview()."
#: googleanalytics.admin.inc:226
msgid "Code snippet (after)"
msgstr "Kód pridaný za"
#: googleanalytics.admin.inc:230
msgid "Code in this textarea will be added <strong>after</strong> pageTracker._trackPageview(). This is useful if you'd like to track a site in two accounts."
msgstr "Kód z tohto textového poľa sa pridá <strong>za</strong> pageTracker._trackPageview(). To je užitočné ak chcete stránku sledovať v dvoch kontách."
#: googleanalytics.admin.inc:235
msgid "JavaScript scope"
msgstr "Umiestnenie JavaScriptu"
#: googleanalytics.admin.inc:236
msgid "<strong>Warning:</strong> Google recommends adding the external JavaScript files to footer for performance reasons."
msgstr "<strong>Upozornenie:</strong> Google odporúča pridanie externých JavaScript súborov do päty kvôli lepšiemu výkonu."
#: googleanalytics.admin.inc:238
msgid "Footer"
msgstr "Päta"
#: googleanalytics.admin.inc:239
msgid "Header"
msgstr "Nadpis"
#: googleanalytics.admin.inc:249
msgid "A valid Google Analytics account number is case sensitive and formatted like UA-xxxxxx-x."
msgstr "Platné číslo konta Google Analytics je citlivé na veľkosť písmen a jeho formát je v tvare UA-xxxxxx-x."
#: googleanalytics.admin.inc:254;257
msgid "Do not add the tracker code provided by Google into the javascript code snippets! This module already builds the tracker code based on your Google Analytics account number and settings."
msgstr "Do svojho javascript kódu už nepridávajte sledovací kód od Google! Tento modul už zostavený tak aby použil sledovací kód, používajúci vaše konto Google Analytics a vaše nastavenia."
#: googleanalytics.admin.inc:260;263
msgid "Do not include the &lt;script&gt; tags in the javascript code snippets."
msgstr "nevkladajte značku &lt;script&gt;. do javascript kódu."
#: googleanalytics.module:18
msgid "<a href=\"@ga_url\">Google Analytics</a> is a free statistics package based on the excellent Urchin system. This module provides services to better integrate Drupal with Google Analytics."
msgstr "<a href=\"@ga_url\">Google Analytics</a> je balík štatistík založený na excelentnom systéme Urchin. Tento modul poskytuje služby na lepšie integrovanie Google Analytics do Drupalu."
#: googleanalytics.module:179
msgid "Google Analytics configuration"
msgstr "Konfigurácia Google Analytics"
#: googleanalytics.module:186
msgid "User tracking"
msgstr "Sledovanie používateľa"
#: googleanalytics.module:207
msgid "Google Analytics module"
msgstr "Modul Google Analytics"
#: googleanalytics.module:208
msgid "Google Analytics module has not been configured yet. Please configure its settings from the <a href=\"@url\">Google Analytics settings page</a>."
msgstr "Modul Google Analytics ešte nie je nastavený. Prosím nastavte ho na stránke <a href=\"@url\">nastavenia Google Analytics</a>.\n"
#: googleanalytics.module:210
msgid "Not configured"
msgstr "Nenastavené"
#: googleanalytics.module:23
msgid "administer google analytics"
msgstr "administrácia Google analytík"
#: googleanalytics.module:23
msgid "use PHP for tracking visibility"
msgstr "použiť PHP pre viditeľnosť sledovacieho kodu"
#: googleanalytics.module:28
#: googleanalytics.info:0
msgid "Google Analytics"
msgstr "Google Analytics"
#: googleanalytics.module:29
msgid "Configure the settings used to generate your Google Analytics tracking code."
msgstr "Konfigurovať nastavenia, ktoré budú použité pre generovanie vášho Google Analytics sledovacieho kódu."
#: googleanalytics.module:0
msgid "googleanalytics"
msgstr "googleanalytics"
#: googleanalytics.info:0
msgid "Adds Google Analytics javascript tracking code to all your site's pages."
msgstr "Pridá javascriptový Google Analytics kód na všetky vaše stránky webu."
#: googleanalytics.info:0
msgid "Statistics"
msgstr "Štatistiky"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment