Commit d868efc9 authored by The Great Git Migration's avatar The Great Git Migration Committed by Drupal Git User (LDAP)
Browse files

Removing translation directories

parent 182c43c9
# Danish translation of Drupal (boost.module)
# Copyright 2007 Morten Wulff <wulff@ratatosk.net>
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Danish translation of Drupal (link.module) $Id$\n"
"POT-Creation-Date: 2007-12-08 13:14+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-12-09 13:54+0100\n"
"Last-Translator: Morten Wulff <wulff@ratatosk.net>\n"
"Language-Team: Danish <l10n@drupaldanmark.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Poedit-Language: Danish\n"
"X-Poedit-Country: DENMARK\n"
#: link.module:51
msgid "Optional Title"
msgstr "Valgfri titel"
#: link.module:52
msgid "Required Title"
msgstr "Påkrævet titel"
#: link.module:53
msgid "Static Title: "
msgstr "Statisk titel:"
#: link.module:54
msgid "No Title"
msgstr "Ingen titel"
#: link.module:59;176
msgid "Link Title"
msgstr "Link-titel"
#: link.module:62
msgid "If the link title is optional or required, a field will be displayed to the end user. If the link title is static, the link will always use the same title. If <a href=\"http://drupal.org/project/token\">token module</a> is installed, the static title value may use any other node field as its value."
msgstr "Hvis link-titlen er valgfri eller påkrævet vises et tekstfelt til brugeren. Hvis link-titlen er statisk vil linket altid have den samme titel. Hvis <a href=\"http://drupal.org/project/token\">token-modulet</a> er installeret kan den statiske titel bruge ethvert indholdselementfelt som dets værdi."
#: link.module:77;268
msgid "Placeholder tokens"
msgstr "Pladsholder-symboler"
#: link.module:78
msgid "The following placeholder tokens can be used in both paths and titles. When used in a path or title, they will be replaced with the appropriate values."
msgstr "Følgende pladsholder symboler kan bruges i både stier og titler. Når de bruges i stier og titler erstattes de med de relevante værdier."
#: link.module:86
msgid "Allow tokens"
msgstr "Tillad symboler"
#: link.module:88
msgid "Checking will allow users to enter tokens in URLs and Titles on the node edit form. This does not affect the field settings on this page."
msgstr "Tillad brugerne at bruge symboler i URLer og titler på indholdsformularen. Valget påvirker ikke feltindstillingerne på denne side."
#: link.module:97
msgid "URL Display Cutoff"
msgstr "Beskæring af URL"
#: link.module:99
msgid "If the user does not include a title for this link, the URL will be used as the title. When should the link title be trimmed and finished with an elipsis (&hellip;)? Leave blank for no limit."
msgstr "Hvis brugeren ikke angiver en link-titel bruges URLen som titel. Hvornår skal titlen beskæres og afsluttes med en elipse ((&hellip;)? Undlad at udfylde dette felt hvis titlen ikke skal beskæres."
#: link.module:105
msgid "Default (no target attribute)"
msgstr "Standard (ingen mål-egenskab)"
#: link.module:106
msgid "Open link in window root"
msgstr "Åben link i rod-vindue"
#: link.module:107
msgid "Open link in new window"
msgstr "Åben link i nyt vindue"
#: link.module:108
msgid "Allow the user to choose"
msgstr "Lad brugeren vælge"
#: link.module:115;180
msgid "Link Target"
msgstr "Link-mål"
#: link.module:121
msgid "Rel Attribute"
msgstr "Rel-attribut"
#: link.module:122
msgid "When output, this link will have this rel attribute. The most common usage is <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Nofollow\">rel=&quot;nofollow&quot;</a> which prevents some search engines from spidering entered links."
msgstr "Når linket vises vil det have denne rel-attribut. Den meest alinidelig brug er <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Nofollow\">rel=&quot;nofollow&quot;</a>, som forhindrer visse søgemaskiner i at indeksere indtastede links."
#: link.module:127
msgid "Additional CSS Class"
msgstr "Ekstra CSS klasse"
#: link.module:128
msgid "When output, this link will have have this class attribute. Multiple classes should be seperated by spaces."
msgstr "Når linket vises vil det have denne CSS klasse. Flere klasser adskilles med mellemrum."
#: link.module:135
msgid "A default title must be provided if the title is a static value"
msgstr "Angiv en standard-titel hvis titlen er en statisk værdi."
#: link.module:152;404
msgid "URL"
msgstr "URL"
#: link.module:157;416
msgid "Title"
msgstr "Titel"
#: link.module:162
msgid "Protocol"
msgstr "Protokol"
#: link.module:172
msgid "Link URL"
msgstr "Link URL"
#: link.module:269
msgid "The following placeholder tokens can be used in both titles and URLs. When used in a URL or title, they will be replaced with the appropriate values."
msgstr "Følgende pladsholder symboler kan bruges i både titler og URLer. Når de bruges i stier og titler erstattes de med de relevante værdier."
#: link.module:317
msgid "More Links"
msgstr "Flere links"
#: link.module:343
msgid "Not a valid URL."
msgstr "Ikke en gyldig URL."
#: link.module:347
msgid "Titles are required for all links."
msgstr "Titler er påkrævet for alle links."
#: link.module:352
msgid "You cannot enter a title without a link."
msgstr "Du kan ikke indtaste en titel uden et link."
#: link.module:424
msgid "Open URL in a New Window"
msgstr "Åben URL i et nyt vindue"
#: link.module:532
msgid "Default, as link with title"
msgstr "Standard, som link med titel"
#: link.module:536
msgid "Plain, as the text URL"
msgstr "Enkel, som tekst URL"
#: link.module:540
msgid "Short, as link with title \"Link\""
msgstr "Kort, som link med titlen \"Link\""
#: link.module:544
msgid "Label, as link with label as title"
msgstr "Etiket, som link med etiket som titel"
#: link.module:602
#: link.info:0
msgid "Link"
msgstr "Link"
#: link.module:0
msgid "link"
msgstr "link"
#: link.info:0
msgid "Defines simple link field types."
msgstr "Definerer simple link-felttyper."
#: link.info:0
msgid "CCK"
msgstr "CCK"
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: link drupal module : french translation\n"
"POT-Creation-Date: 2007-12-08 13:14+0100\n"
"PO-Revision-Date: \n"
"Last-Translator: Sylvain Moreau <sylvain.moreau@ows.fr>\n"
"Language-Team: Sylvain Moreau <sylvain.moreau@ows.fr>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: link.module:51
msgid "Optional Title"
msgstr "Titre Optionnel"
#: link.module:52
msgid "Required Title"
msgstr "Titre Obligatoire"
#: link.module:53
msgid "Static Title: "
msgstr "Titre Statique : "
#: link.module:54
msgid "No Title"
msgstr "Aucun Titre"
#: link.module:59;176
msgid "Link Title"
msgstr "Titre du Lien"
#: link.module:62
msgid "If the link title is optional or required, a field will be displayed to the end user. If the link title is static, the link will always use the same title. If <a href=\"http://drupal.org/project/token\">token module</a> is installed, the static title value may use any other node field as its value."
msgstr "Si le titre du lien est optionnel ou obligatoire, un champ sera affiché à l'utilisateur final. Si le titre du lien est statique, le lien utilisera toujours le même titre. Si <a href=\"http://drupal.org/project/token\">le module token</a> est installé, la valeur du titre statique peut utiliser n'importe quel autre champ du noeud en tant que valeur."
#: link.module:77;268
#, fuzzy
msgid "Placeholder tokens"
msgstr "Ebauches de jetons"
#: link.module:78
#, fuzzy
msgid "The following placeholder tokens can be used in both paths and titles. When used in a path or title, they will be replaced with the appropriate values."
msgstr "Les ébauches de jetons suivantes peuvent être utilisées à la fois dans les chemins et dans les titres. Lorsqu'elles sont utilisées dans un chemin ou un titre, elles seront remplacées par les valeurs appropriées."
#: link.module:86
msgid "Allow tokens"
msgstr "Autoriser les jetons (tokens)"
#: link.module:88
msgid "Checking will allow users to enter tokens in URLs and Titles on the node edit form. This does not affect the field settings on this page."
msgstr "Le fait de cocher cette case permettra aux utilisateurs de saisir des jetons dans les URL et les Titres dans le formulaire d'édition du noeud. Ceci n'affecte pas les configurations de champ sur cette page."
#: link.module:97
msgid "URL Display Cutoff"
msgstr "Coupure de l'Affichage de l'URL"
#: link.module:99
msgid "If the user does not include a title for this link, the URL will be used as the title. When should the link title be trimmed and finished with an elipsis (&hellip;)? Leave blank for no limit."
msgstr "Si l'utilisateur n'inclue pas de titre pour ce lien, l'URL sera utilisée en tant que titre. A quel endroit le lien devra-t-il être coupé et terminé par une ellipse (&hellip;) ? Laissez vide pour aucune limite."
#: link.module:105
msgid "Default (no target attribute)"
msgstr "Par Défaut (aucun attribut de cible)"
#: link.module:106
msgid "Open link in window root"
msgstr "Ouvrir le lien dans la fenêtre courante"
#: link.module:107
msgid "Open link in new window"
msgstr "Ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre"
#: link.module:108
msgid "Allow the user to choose"
msgstr "Autoriser l'utilisateur à choisir"
#: link.module:115;180
msgid "Link Target"
msgstr "Cible du Lien"
#: link.module:121
msgid "Rel Attribute"
msgstr "Attribut Rel"
#: link.module:122
msgid "When output, this link will have this rel attribute. The most common usage is <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Nofollow\">rel=&quot;nofollow&quot;</a> which prevents some search engines from spidering entered links."
msgstr "Quand il sera affiché, ce lien aura cet attribut rel. L'usage le plus commun est <a href=\"http://fr.wikipedia.org/wiki/Nofollow\">rel=&quot;nofollow&quot;</a> qui empêche certains moteurs de recherche d'aspirer les liens suivis."
#: link.module:127
msgid "Additional CSS Class"
msgstr "Classe CSS additionnelle"
#: link.module:128
msgid "When output, this link will have have this class attribute. Multiple classes should be seperated by spaces."
msgstr "A l'affichage, ce lien possédera cet attribut de classe. Les classes multiples doivent être séparées par des espaces."
#: link.module:135
msgid "A default title must be provided if the title is a static value"
msgstr "Un titre pas défaut doit être fourni si le titre est une valeur statique"
#: link.module:152;404
msgid "URL"
msgstr "URL"
#: link.module:157;416
msgid "Title"
msgstr "Titre"
#: link.module:162
msgid "Protocol"
msgstr "Protocole"
#: link.module:172
msgid "Link URL"
msgstr "Url du Lien"
#: link.module:269
#, fuzzy
msgid "The following placeholder tokens can be used in both titles and URLs. When used in a URL or title, they will be replaced with the appropriate values."
msgstr "Les ébauches de jetons suivantes peuvent être utilisées à la fois dans les titres et dans les URL. Lorsqu'elles sont utilisées dans une URL ou un titre, elles seront remplacées par les valeurs appropriées."
#: link.module:317
msgid "More Links"
msgstr "Plus de Liens"
#: link.module:343
msgid "Not a valid URL."
msgstr "Cette URL n'est pas valide."
#: link.module:347
msgid "Titles are required for all links."
msgstr "Les titres sont obligatoires pour tous les liens."
#: link.module:352
msgid "You cannot enter a title without a link."
msgstr "Vous ne pouvez pas saisir de titre sans un lien."
#: link.module:424
msgid "Open URL in a New Window"
msgstr "Ouvril l'URL dans une Nouvelle Fenêtre"
#: link.module:532
msgid "Default, as link with title"
msgstr "Par défaut, comme lien avec titre"
#: link.module:536
msgid "Plain, as the text URL"
msgstr "Plat, comme l'URL texte"
#: link.module:540
msgid "Short, as link with title \"Link\""
msgstr "Court, comme lien avec le titre \"Lien\""
#: link.module:544
msgid "Label, as link with label as title"
msgstr "Etiquette, comme lien avec l'étiquette comme titre"
#: link.module:602
#: link.info:0
msgid "Link"
msgstr "Lien"
#: link.module:0
msgid "link"
msgstr "lien"
#: link.info:0
msgid "Defines simple link field types."
msgstr "Définit les types de champs \"lien simple\"."
#: link.info:0
msgid "CCK"
msgstr "CCK"
# Hungarian translation of Link (5.x-2.5)
# Copyright (c) 2009 by the Hungarian translation team
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Link (5.x-2.5)\n"
"POT-Creation-Date: 2009-11-21 11:05+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-11-21 11:04+0000\n"
"Language-Team: Hungarian\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
msgid "Title"
msgstr "Cím"
msgid "CCK"
msgstr "CCK"
msgid "Link"
msgstr "Hivatkozás"
msgid "Link Target"
msgstr "Hivatkozás célja"
msgid "URL"
msgstr "Webcím"
msgid "Placeholder tokens"
msgstr "Helykitöltő vezérjelek"
msgid ""
"The following placeholder tokens can be used in both paths and titles. "
"When used in a path or title, they will be replaced with the "
"appropriate values."
msgstr ""
"A következő helykitöltő vezérjelek használhatók mind az "
"útvonalak, mind a címek megadásakor. Használatuk során az "
"útvonal vagy cím elemekben a megfelelő behelyettesített érték "
"fog megjelenni."
msgid "Optional Title"
msgstr "Nem kötelező cím"
msgid "Required Title"
msgstr "Szükséges cím"
msgid "No Title"
msgstr "Nincs cím"
msgid "Link Title"
msgstr "Hivatkozás cím"
msgid "URL Display Cutoff"
msgstr "Webcím megjelenítés levágása"
msgid ""
"If the user does not include a title for this link, the URL will be "
"used as the title. When should the link title be trimmed and finished "
"with an elipsis (&hellip;)? Leave blank for no limit."
msgstr ""
"Ha a felhasználó nem ad meg címet a hivatkozáshoz, a webcím lesz "
"címként használva. Mikor kell az hivatkozás címét levágni és a "
"végére három pontot (&hellip;) illeszteni? Üresen hagyva nincs "
"korlát."
msgid "Default (no target attribute)"
msgstr "Alapértelmezés (nincs cél tulajdonság)"
msgid "Open link in window root"
msgstr "A hivatkozás megnyitása a gyökér ablakban"
msgid "Open link in new window"
msgstr "A hivatkozás megnyitása új ablakban"
msgid "Allow the user to choose"
msgstr "Megengedi a felhasználónak a választást"
msgid "Additional CSS Class"
msgstr "További <em>CSS</em> osztály"
msgid "Not a valid URL."
msgstr "Érvénytelen webcím."
msgid "Titles are required for all links."
msgstr "Cím szükséges minden hivatkozásnak."
msgid "Open URL in a New Window"
msgstr "A webcím megnyitása egy új ablakban"
msgid "Defines simple link field types."
msgstr "Egyszerű hivatkozás mezőtípusokat ad."
msgid "Protocol"
msgstr "Protokoll"
msgid "Optional URL"
msgstr "Nem kötelező webcím"
msgid ""
"If checked, the URL field is optional and submitting a title alone "
"will be acceptable. If the URL is ommitted, the title will be "
"displayed as plain text."
msgstr ""
"Ha be van jelölve, akkor a webcím mezőt nem kötelező megadni, "
"megengedett lesz csak egy cím beküldése. Ha a webcím hiányzik, "
"akkor a cím mező sima szövegként lesz megjelenítve."
msgid "Static Title: "
msgstr "Statikus cím: "
msgid ""
"If the link title is optional or required, a field will be displayed "
"to the end user. If the link title is static, the link will always use "
"the same title. If <a href=\"http://drupal.org/project/token\">token "
"module</a> is installed, the static title value may use any other node "
"field as its value. Static and token-based titles may include most "
"inline XHTML tags such as <em>strong</em>, <em>em</em>, <em>img</em>, "
"<em>span</em>, etc."
msgstr ""
"Ha a hivatkozás címe nem kötelező vagy kötelező, egy mező lesz "
"megjelenítve a végelhasználónak. Ha a hivatkozás címe statikus, "
"akkor mindig ugyanazt a címet fogja használni. Ha a <a "
"href=\"http://drupal.org/project/token\">Token modul</a> telepítve "
"van, a statikus cím értéke bármelyik másik tartalommező "
"értékét használhatja. A statikus és tokenalapú címek "
"tartalmazhatnak néhány XHTML jelölést. Például: <em>strong</em>, "
"<em>em</em>, <em>img</em>, <em>span</em>, stb."
msgid "Allow user-entered tokens"
msgstr "Megenged felhasználó által megadott vezérjeleket"
msgid ""
"Checking will allow users to enter tokens in URLs and Titles on the "
"node edit form. This does not affect the field settings on this page."
msgstr ""
"Bejelölése engedélyezi a felhasználók számára a tartalom "
"szerkesztése űrlapon vezérjelek megadását a webcímekben és a "
"címekben."
msgid "Rel Attribute"
msgstr "„Rel” tulajdonság"
msgid ""
"When output, this link will have this rel attribute. The most common "
"usage is <a "
"href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Nofollow\">rel=&quot;nofollow&quot;</a> "
"which prevents some search engines from spidering entered links."
msgstr ""
"A kimenetben ehhez a hivatkozáshoz ez a rel tulajdonság lesz "
"hozzáillesztve. A leggyakoribb felhasználási mód a <a "
"href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Nofollow\">rel=&quot;nofollow&quot;</a>, "
"ami megakadályoz néhány keresőmotort abban, hogy felderítse a "
"megadott hivatkozásokat."
msgid ""
"When output, this link will have have this class attribute. Multiple "
"classes should be separated by spaces."
msgstr ""
"A kimenetben ehhez a hivatkozáshoz ez a osztály lesz "
"hozzáillesztve. Több osztály is megadható szóközökkel "
"elválasztva."
msgid "A default title must be provided if the title is a static value"
msgstr ""
"Egy alapértelmezés szerinti címet meg kell adni, ha a cím statikus "
"érték"
msgid ""
"The following placeholder tokens can be used in both titles and URLs. "
"When used in a URL or title, they will be replaced with the "
"appropriate values."
msgstr ""
"A következő helykitöltő vezérjelek lesznek alkalmazva a címek "
"és a webcímek esetén. A webcímben vagy a címben használva a "
"megfelelő értékek lesznek behelyettesítve."
msgid "More Links"
msgstr "További hivatkozások"
msgid "At least one title or URL must be entered."
msgstr "Legalább egy címet, vagy webcímet meg kell adni."
msgid "You cannot enter a title without a link url."
msgstr "Nem lehet címet megadni webcím hivatkozás nélkül."
msgid "Title, as link (default)"
msgstr "Cím, mint hivatkozás (alapértelmezés)"
msgid "URL, as link"
msgstr "Webcím, mint hivatkozás"
msgid "URL, plain text"
msgstr "Webcím, sima szöveg"
msgid "Short, as link with title \"Link\""
msgstr "Rövid, hivatkozásként „Hivatkozás” címmel"
msgid "Label, as link with label as title"
msgstr "Címke, hivatkozásként a címkével mint címmel"
msgid "Separate title and URL"
msgstr "Cím és webcím elválasztása"
#
# LANGUAGE translation of Drupal (general)
# Copyright YEAR NAME <EMAIL@ADDRESS>
# Generated from files:
# link.module,v 1.20.2.32 2007/10/21 06:01:11 quicksketch
# link.info,v 1.1 2006/11/22 02:48:17 quicksketch
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PROJECT VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2007-12-08 13:14+0100\n"
"PO-Revision-Date: YYYY-mm-DD HH:MM+ZZZZ\n"
"Last-Translator: NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <EMAIL@ADDRESS>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=INTEGER; plural=EXPRESSION;\n"
#: link.module:51
msgid "Optional Title"
msgstr ""
#: link.module:52
msgid "Required Title"
msgstr ""
#: link.module:53
msgid "Static Title: "
msgstr ""
#: link.module:54
msgid "No Title"
msgstr ""
#: link.module:59;176
msgid "Link Title"
msgstr ""
#: link.module:62
msgid "If the link title is optional or required, a field will be displayed to the end user. If the link title is static, the link will always use the same title. If <a href=\"http://drupal.org/project/token\">token module</a> is installed, the static title value may use any other node field as its value."
msgstr ""
#: link.module:77;268
msgid "Placeholder tokens"
msgstr ""
#: link.module:78
msgid "The following placeholder tokens can be used in both paths and titles. When used in a path or title, they will be replaced with the appropriate values."
msgstr ""
#: link.module:86
msgid "Allow tokens"
msgstr ""
#: link.module:88
msgid "Checking will allow users to enter tokens in URLs and Titles on the node edit form. This does not affect the field settings on this page."
msgstr ""
#: link.module:97
msgid "URL Display Cutoff"
msgstr ""
#: link.module:99
msgid "If the user does not include a title for this link, the URL will be used as the title. When should the link title be trimmed and finished with an elipsis (&hellip;)? Leave blank for no limit."
msgstr ""
#: link.module:105
msgid "Default (no target attribute)"
msgstr ""
#: link.module:106
msgid "Open link in window root"
msgstr ""
#: link.module:107
msgid "Open link in new window"
msgstr ""
#: link.module:108
msgid "Allow the user to choose"
msgstr ""
#: link.module:115;180
msgid "Link Target"
msgstr ""
#: link.module:121
msgid "Rel Attribute"
msgstr ""
#: link.module:122
msgid "When output, this link will have this rel attribute. The most common usage is <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Nofollow\">rel=&quot;nofollow&quot;</a> which prevents some search engines from spidering entered links."
msgstr ""
#: link.module:127
msgid "Additional CSS Class"
msgstr ""
#: link.module:128
msgid "When output, this link will have have this class attribute. Multiple classes should be seperated by spaces."
msgstr ""
#: link.module:135
msgid "A default title must be provided if the title is a static value"
msgstr ""
#: link.module:152;404
msgid "URL"
msgstr ""
#: link.module:157;416
msgid "Title"
msgstr ""
#: link.module:162
msgid "Protocol"
msgstr ""
#: link.module:172
msgid "Link URL"
msgstr ""
#: link.module:269
msgid "The following placeholder tokens can be used in both titles and URLs. When used in a URL or title, they will be replaced with the appropriate values."
msgstr ""
#: link.module:317
msgid "More Links"
msgstr ""
#: link.module:343
msgid "Not a valid URL."
msgstr ""
#: link.module:347
msgid "Titles are required for all links."
msgstr ""
#: link.module:352
msgid "You cannot enter a title without a link."
msgstr ""
#: link.module:424
msgid "Open URL in a New Window"
msgstr ""
#: link.module:532
msgid "Default, as link with title"
msgstr ""
#: link.module:536
msgid "Plain, as the text URL"
msgstr ""
#: link.module:540